:: Voorwaarden ::

 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIMED


Artikel 1 :: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. DIGIMED: Eenmanszaak, statutair gevestigd te Groningen en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. De klant: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie DIGIMED een overeenkomst tot levering van de Opdracht is aangegaan
c. Opdracht: De opdracht van een klant aan DIGIMED.
d. Schriftelijke vorm: Papier of elektronisch (bijvoorbeeld email).
e. Overeenkomst: de levering van de opdracht door DIGIMED aan de klant.

Artikel 2 :: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen DIGIMED en de klant waarop DIGIMED deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. DIGIMED wijst iedere verwijzing naar andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, hierbij expliciet van de hand. Deze verwijzing door DIGIMED naar de Algemene Voorwaarden van DIGIMED zal worden beschouwd als de eerste verwijzing.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten met DIGIMED, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 :: Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij DIGIMED om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
DIGIMED is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
DIGIMED kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DIGIMED daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstige deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DIGIMED anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht DIGIMED niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 :: Totstandkoming van de opdracht

De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant van het aanbod van DIGIMED.

Artikel 5 :: Levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering op vestiging DIGIMED.
De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat DIGIMED hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
Komen DIGIMED en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen volgens de vastgestelde condities die DIGIMED bij het sluiten van de opdracht aan de klant heeft medegedeeld. DIGIMED behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan DIGIMED de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien DIGIMED gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de opdracht,vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan DIGIMED ter beschikking heeft gesteld.
Indien DIGIMED een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 5 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant DIGIMED schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 :: Garantie

DIGIMED garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
DIGIMED verschaft de klant een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal DIGIMED de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van DIGIMED vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen zaak aan DIGIMED te retourneren en de eigendom daarover aan DIGIMED te verschaffen.
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DIGIMED, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is DIGIMED niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de opdracht bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.
De klant accepteert dat de kwaliteit van een CD-ROM of DVD naar verloop van tijd zou kunnen afnemen. In alle gevallen is de klant zelf verantwoordelijk om een back-up te maken van het eindproduct geleverd door DIGIMED. Indien na verloop van tijd dat het door DIGIMED geleverde eindproduct niet goed of helemaal niet meer werkt kan de klant DIGIMED daar niet aansprakelijk voor stellen. DIGIMED zal echter de klant helpen waar mogelijk en indien een back-up nog aanwezig deze tegen gereduceerd tarief aan de klant aanbieden.

Artikel 7 :: Monsters en modellen

Indien door DIGIMED een model of monster is getoond of verstrekt aan de klant, dan geldt deze als wijze van aanduiding.

Artikel 8 :: Eigendomsvoorbehoud

DIGIMED blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 :: Onderzoek en reclames

De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan DIGIMED te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan DIGIMED met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is DIGIMED gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de DIGIMED en op de wijze zoals door DIGIMED aangegeven.

Artikel 10 :: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 :: Prijsverhoging

Indien DIGIMED met de klant bij het sluiten van de opdracht een bepaalde prijs overeenkomt, is DIGIMED niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de opdracht, kan de klant de opdracht door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de DIGIMED rustende verplichting ingevolge de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12 :: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling per overboeking op de rekening van DIGIMED plaats te vinden voor levering.
Indien betaling niet per overboeking plaatsvindt dient deze te geschieden via automatische incasso of indien afzonderlijk overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DIGIMED aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van DIGIMED en de verplichtingen van de klant jegens DIGIMED onmiddellijk opeisbaar.
DIGIMED heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DIGIMED kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DIGIMED kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 :: Opschorting en ontbinding

DIGIMED is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
- De klant de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de opdracht DIGIMED ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De klant bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Voorts is DIGIMED bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van DIGIMED op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien DIGIMED de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
DIGIMED behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 :: Incassokosten

Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
Indien DIGIMED aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 :: Vrijwaringen

De klant vrijwaart DIGIMED voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Indien de klant aan DIGIMED informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DIGIMED zich de rechten en bevoegdheden voor die DIGIMED toekomen op grond van de Auteurswet.
DIGIMED behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Naast alle haar toekomende rechten om op te treden, zal DIGIMED enige aanwezigheid van pornografisch materiaal met minderjarigen, melden bij de daarvoor van overheidswege beschikbare instantie(s). DIGIMED accepteert geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van pornografisch materiaal met minderjarigen en de Klant garandeert het niet aanwezig zijn van dergelijk materiaal.

Artikel 16 :: Aansprakelijkheid

Indien door DIGIMED geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van DIGIMED jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de DIGIMED beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
Onverminderd het bovenstaande is DIGIMED niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DIGIMED of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 :: Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DIGIMED geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DIGIMED niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DIGIMED worden daaronder begrepen.
DIGIMED heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DIGIMED zijn verbintenis had moeten nakomen.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zoveel DIGIMED ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DIGIMED gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk opdracht.

Artikel 18 :: Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van DIGIMED is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DIGIMED het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 :: Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen DIGIMED en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

.:: DIGIMED ZET DIA'S, NEGATIEVEN, FOTO'S, VIDEO'S & 8MM SMALFILMS OP DVD ::.